Finansinių galimybių katalogas. Microsoft Word - TSdoc


Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas toliau vadinama - šis Aprašas reglamentuoja asmens šeimos mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymą, pagalbos pinigų mokėjimą, asmens šeimos narių finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu mokėjimu už socialines paslaugas tvarkos aprašu. Ši mokėjimo tvarka taikoma mokėjimui už tas socialines paslaugas, kurias planuoja, finansinių galimybių katalogas, kurių poreikį asmeniui šeimai nustato Rokiškio rajono savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Finansinių galimybių katalogas Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.

Už kitas privačiai ar papildomai asmens šeimos pageidavimu teikiamas socialines paslaugas mokama paslaugas gaunančio asmens jam atstovaujančio ir socialinių paslaugų įstaigos tarpusavio susitarimu. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui šeimai nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens šeimos narių finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui šeimai teikiamų socialinių paslaugų rūšį.

Socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Finansavimo galimybės

Asmens šeimos mokėjimo už socialines paslaugas dydis negali būti didesnis už asmeniui šeimai teikiamų socialinių paslaugų kainą. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis nustatomas tik pinigine išraiška. Asmens šeimos ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens šeimos mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens vieno iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjo rūpintojo ir savivaldybės sutartimi.

Sutartyje privalo būti nustatyti konkretūs asmens šeimos mokėjimo už socialines paslaugas dydžiai pinigine išraiška ir mokėjimo tvarka asmens šeimos finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens šeimos pajamų ir asmens turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos.

Lėšos, gautos už socialines paslaugas, socialines paslaugas teikiančių savivaldybės institucijų yra apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Finansinių galimybių katalogas tvarkoje vartojamos sąvokos: Finansinių galimybių vertinimas - asmens šeimos finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimo procedūra, apimanti asmens šeimos pajamų, turto įvertinimą.

Prie finansinių galimybių vertinimo priskiriamas ir mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių nustatymas.

Mokėjimo už socialines paslaugas šaltiniai - asmens šeimos pajamos, turtas, išreikštas pinigais, arba asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, kurios asmenų, savivaldybės ir paslaugų gavėjo susitarimu naudojamos sutartyje numatyto asmens šeimos mokėjimo dydžio teikiamoms socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti. Socialinės paslaugos kaina - patvirtinta socialinės paslaugos teikimo vienam paslaugos gavėjui per atitinkamą laikotarpį išlaidų pinigine išraiška suma.

Šeimos nariai - sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys arba vienas iš tėvų ir jų jo vaikai įvaikiai iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys, nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, besimokantys dieninėse bendrojo finansinių galimybių katalogas mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki finansinių galimybių katalogas pačių metų rugsėjo 1 dienos.

Vaikai, kuriems nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba, šeimos nariams nepriskiriami. Vienas gyvenantis asmuo - vienas gyvenantis asmuo, vyresnis kaip 18 metų asmuo.

Kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos finansinių galimybių katalogas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas dvejetainiai variantai neigiamos apžvalgos. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei kitos paslaugos.

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Informavimo, konsultavimo tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos nemokamai. Asmeniui šeimaiteisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui šeimaikurios pajamos vidutinės šeimos, tenkančios vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra teikiamos nemokamai.

Iš bendrųjų paslaugų teikiamos specialiojo transporto, skalbimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Šias paslaugas teikia Rokiškio socialinės paramos centras: Mokėjimas už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens šeimos pajamas. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai socialinė priežiūra teikiama šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų.

Krizių atvejais, kai asmuo šeima patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.

Asmeniui šeimaiteisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam -iai socialinę pašalpą, arba asmeniui šeimaikurio pajamos vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui mažesnės už VRP dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai.

Už socialinės priežiūros paslaugą-pagalbą į namus asmenys su negalia šeimos finansinių galimybių katalogas, senyvo amžiaus asmenys, kurių pajamos vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamų paslaugų 1 valandą moka: Vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio; Vyriausybės nustatyto minimalaus finansinių galimybių katalogas atlygio.

Patvirtinti Rokiškio socialinės paramos centro pagalbos į namus teikiamų pagrindinių paslaugų valandos kainą - 8 Lt. Už socialinės priežiūros paslaugas teikiamas Obelių savarankiško gyvenimo namuose asmenys moka atskira paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarka.

Navigacija

Pagalbos pinigai - mėnesinė periodinė piniginė išmoka, skiriama asmeniui šeimai sumokėti kitiems asmenims už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką socialinei priežiūrai - pagalbos į namus paslaugai. Pagalbos pinigai skiriami tais atvejais, kai pagalbos į namus paslaugų negalima suteikti ir šią priežiūrą asmeniui šeimai veiksmingiau organizuoti pinigais.

Pagalbos pinigai skiriami tik tuo atveju, kai seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadoje pagalbą į namus asmeniui rekomenduojama teikti, skiriant pagalbos pinigus.

Pagalbos į namus paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus tik asmens šeimos sutikimu.

Prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo svarsto Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisija. Pagalbos pinigų mokėjimas skiriamas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo sprendimu.

Pagrindinis Poveikio vertinimas Atliktų poveikio vertinimų katalogas Atliktų poveikio vertinimų katalogas Apie poveikio vertinimo katalogą Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per finansinių galimybių katalogas langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija vertinimų ir studijų buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Pagalbos pinigai gali būti skiriami asmeniui šeimaikurių pajamos vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam finansinių galimybių katalogas nariui mažesnės už VRP dvigubą dydį. Pagalbos pinigų dydis per mėnesį - 0,5 MGL.

kaip padaryti dvejetainius variantus dvejetainių opcionų darbo programa

Pagalbos pinigų skyrimo terminas - 1 metai. Pagalbos pinigų suma negali būti didesnė už pagalbos į namus paslaugų, kurioms nustatytas asmens šeimos poreikis, kainą. Pagalbos pinigai negali būti mokami, jei asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis ir asmuo jo rūpintojas, globėjas gauna specialios nuolatinės slaugos ar specialiosios nuolatinės priežiūros finansinių galimybių katalogas išlaidų kompensaciją.

Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja seniūnijų socialinio darbo organizatoriai. Jie ne mažiau kaip 2 kartus per metus lankosi pinigų finansinių galimybių katalogas namuose, vertina ar pinigai naudojami pagal paskirtį, surašo apsilankymo aktą, kurio kopiją pateikia Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijai.

finansinių galimybių katalogas

Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijoje sprendžiamas klausimas dėl jų pakeitimo į pagalbos į namus paslaugą, kuriai buvo nustatytas asmens šeimos poreikis.

Spausdinti Apie finansavimo šaltinių katalogą Pagrindinių ES finansinių priemonių visuma mūsų Kataloge yra susisteminta ir suklasifikuota pagal įvairius požymius bei papildyta komentarais apie viešojo sektoriaus projektų finansavimo galimybes. Katalogo paskirtis — padėti nustatyti projektų finansavimo galimybes, kurios atitiktų projekto vykdytojo vykdomą veiklą ir jo projektams keliamus reikalavimus.

Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo sprendimu: Mokėjimo už dienos finansinių galimybių katalogas globą dydis nustatomas atsižvelgiant į pajamas.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

Verslo finansavimo galimybės - Finansinės priemonės verslo pradžiai ir plėtrai

Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas dienos socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimas už dienos socialinę globą mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja dienos socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal teisės aktų nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas. Patvirtinti Rokiškio socialinės paramos centro dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia paslaugos valandos kainą - 9 Lt.

Patvirtinti Rokiškio socialinės paramos centro dienos socialinės globos institucijoje finansinių galimybių katalogas valandos kainą: Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis sudaro 80 procentų asmens pajamų.

Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą namuose ar laikino gyvenimo namuose pvz. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.

galimybių aprašymas galimybių įvadas

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį sudaro 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto finansinių galimybių katalogas normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir sudaro 80 procentų vaiko pajamų. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio.

Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai

Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas. Asmens šeimos narių finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas negali turėti įtakos asmens šeimos galimybėms gauti socialines paslaugas, kurių poreikis asmeniui šeimai nustatytas. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas rūpintojas privalo pateikti informaciją apie asmens šeimos pajamas.

Asmens, pageidaujančio gauti socialines priežiūros, socialinės globos paslaugas, pajamas pateikia seniūnijų socialinio darbo organizatorei, konkrečią paslaugos kainą asmeniui paskaičiuoja socialinės paslaugas teikiančios įstaigos atsakingas specialistas. Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo ar jo globėjas rūpintojas turi pateikti informaciją apie asmens pajamas ir turimą turtą. Informaciją apie asmens šeimos pajamas ir asmens turtą asmuo vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas rūpintojas pateikia kartu su prašymu-paraiška skirti socialines paslaugas, kurioje nurodomi asmens duomenys, jo šeimos narių veiklos pobūdis ir finansinių galimybių katalogas finansinėmis galimybėmis mokėti už socialines paslaugas įvertinti būtina informacija.

Asmens šeimos narių finansinės galimybės vertinamos tuo pačiu metu, kuriuo nustatomas asmens šeimos socialinių paslaugų poreikis.

Poreikio įvertinimą atlieka seniūnijų socialinio darbo organizatoriai. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui šeimai skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens šeimos fiziniam ar emociniam saugumui, finansinių galimybių katalogas ar gyvybei, finansinės galimybės gali būti vertinamos po to, kai nustatomas asmens šeimos socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos.

Tais atvejais, kai finansinių galimybių vertinimas apima ir turto vertinimą ir šias vertinimas atliekamas vėliau, negu pradedamos teikti socialinės paslaugos, asmeniui mokėjimo už socialines paslaugas dydis skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas.

Asmens šeimos nariųteisės aktų nustatyta tvarka gaunančio -ių socialinę pašalpą finansinės galimybės nevertinamos.

Apie finansavimo šaltinių katalogą

Asmens šeimos narių finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo šeima sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą. Bendrųjų socialinių paslaugų reikalingo asmens šeimos narių finansinės galimybės nevertinamos, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo šeima nesutinka su savivaldybės nustatytu mokėjimu už bendrąsias paslaugas dydžiu ir pageidauja šias paslaugas gauti nemokamai.

Savivaldybė užtikrina asmens šeimos narių pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka. Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai, socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens šeimos socialinių paslaugų poreikį, konsultuoja asmenis šeimos narius finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių parinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.

Socialines paslaugas gaunantis asmuo vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas rūpintojas pagal sutartyje numatytas sąlygas praneša savivaldybei apie asmens šeimos pajamų, asmens turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką. Socialinių paslaugų įstaiga, gavusi informacijos apie asmens šeimos pajamų pokyčius per socialinių paslaugų gavimo laiką, variantą sudaro galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos finansinių galimybių katalogas.

Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, įskaitomos asmens gaunamos pajamos, numatytos Socialinių paslaugų įstatyme, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše ir kituose teisiniuose aktuose. Asmens turtas vertinamas tik tais atvejais, kai paslaugų gavėjui reikia mokėti už ilgalaikę socialinę globą. Asmens turtas apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu. Asmuo šeimapageidaujantis -ikad jam būtų sumažintas mokestis už socialines paslaugas, ar asmuo pageidaujantis gauti nemokamas socialines paslaugas, pateikia prašymą Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.

Prašymai svarstomi Socialinės paramos teikimo komisijoje. Socialinės paramos teikimo komisija, atsižvelgdama į seniūnijos ir kitų įstaigų rekomendacijas, pateiktus dokumentus, įvertina asmens šeimos finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir teikia išvadą protokolo išrašas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, kuris sumažina mokestį finansinių galimybių katalogas atleidžia nuo mokėjimo už konkrečią socialinių paslaugų rūšį.

Mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas galimybės: Atleidimo terminai: 3 mėnesiai, 6 mėnesiai, 12 mėnesių.

Terminui pratęsti dokumentai pateikiami naujai. Aprašo nuostatos taikomos asmenims šeimomspradėjusiems gauti socialines po m.